KUD�S DERNE�� http://www.kudusde.org tr Sun, 28 May 2023 23:05:45 EEST Sun, 28 May 2023 23:05:45 EEST 10 [email protected] Haberler KUD�S DERNE�� <link>http://www.kudusde.org</link> <url></url> <width>160</width> <height>80</height> <description /> </image> <item> <pubDate>Sun, 20-10-2017 15:31 EEST</pubDate> <title><![CDATA[ Sava���da s�rpriz transfer! ]]> D�nyan�n en zor �artlar�nda g�rev yapanakla gelebilecek t�m g��l�klere katlananadanm�kahramanlar olan Bordo Berelilerin hikayesini ele alan Sava��dizisiyeni sezonda s�rprizlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> MEDYA http://www.kudusde.org/-savasci-da-surpriz-transfer_d101359.html Sun, 20-10-2017 15:28 EEST <![CDATA[ Dirili�te fla� transfer! ]]> TRTnin fenomen dizisi DiriliErtu�rulun kadrosuna s�rpriz bir isim kat�ld�. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> MEDYA http://www.kudusde.org/-dirilis-te-flas-transfer_d101357.html Sun, 20-10-2017 00:41 EEST <![CDATA[ Erdo�andan, Aliya �zzetbegovi� mesaj� ]]> Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�anvefat�n�n 14y�l nedeniyle Bilge Kral Bosna Hersek Cumhurba�kanAliya �zzetbegovii�in mesajyay�mlad�. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> S�YASET http://www.kudusde.org/erdogan-dan-aliya-izzetbegovic-mesaji_d101355.html Sun, 20-10-2017 00:36 EEST <![CDATA[ �stifas� istenen ba�kanlardan s�rpriz hamle... ]]> Cumhurba�kanErdo�an�n istifa edece�ini a��klad��ba�kanlardan Ankara B�y�k�ehir Belediye Ba�kanMelih G�k�ek Cumhurba�kanl��K�lliyesine gittiBursa B�y�k�ehir Belediye Ba�kanRecep Altepenin ise Bosnaya gitti�i ��renildi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> S�YASET http://www.kudusde.org/istifasi-istenen-baskanlardan-surpriz-hamle---_d101351.html Sun, 20-10-2017 00:33 EEST <![CDATA[ Siber korsanlar�n yeni hedefi ak�ll� telefonlar ]]> Bo�azi�i �niversitesi Siber G�venlik Merkezi Y�neticisi Do�DrMetinak�lltelefonlar�n siber korsanlar�n hedefi haline geldi�ini s�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> B�L�M-TEKNOLOJ� http://www.kudusde.org/siber-korsanlarin-yeni-hedefi-akilli-telefonlar_d101350.html Sun, 20-10-2017 00:31 EEST <![CDATA[ Apple�n s�r�c�s�z otomobili g�r�nd� ]]> Apple�n s�r�c�s�z otomobilinin prototipi Silikon Vadisinde g�r�nt�lendi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> B�L�M-TEKNOLOJ� http://www.kudusde.org/apple-in-surucusuz-otomobili-gorundu_d101349.html Sun, 20-10-2017 00:29 EEST <![CDATA[ C�ce gezegenin halkas� ke�fedildi (T�rk bilim insanlar�n�n katk�s�yla) ]]> T�rk bilim insanlar g�nesistemi d���nda bulunan ve c�ce gezegen olarak nitelendirilen Haumeay�evreleyen donmugaz ve tozlardan olu�an halkayke�feden uluslararasekipte yer ald�. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> B�L�M-TEKNOLOJ� http://www.kudusde.org/-cuce-gezegen-in-halkasi-kesfedildi-turk-bilim-insanlarinin-katkisiyla_d101348.html Sun, 20-10-2017 00:26 EEST <![CDATA[ D�nya Bankas�, T�rkiyenin b�y�me tahminini y�kseltti ]]> D�nya BankasT�rkiyenin bu y�lki b�y�me tahmini y�kseltti Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> EKONOM� http://www.kudusde.org/dunya-bankasi-turkiye-nin-buyume-tahminini-yukseltti_d101347.html Sun, 20-10-2017 00:25 EEST <![CDATA[ SGK�dan ertelenen prim tahsilat�na �deme uyar�s� ]]> Sosyal G�venlik Kurumu (SGKAntalya �l M�d�rNejat Deniz2016 y�lAral�k ay�nda ertelenen sigorta prim �deme g�n�n geldi�ini s�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> EKONOM� http://www.kudusde.org/sgkdan-ertelenen-prim-tahsilatina-odeme-uyarisi_d101346.html Sun, 20-10-2017 00:24 EEST <![CDATA[ Bakan Albayrak, K�rka Bor ��letmesinde incelemelerde bulundu ]]> Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanBerat AlbayrakSeyitgazi il�esinde bulunan Eti Maden ��letmelerine ba�lK�rka Bor Maden ��letmesinde incelemelerde bulundu. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/bakan-albayrak-kirka-bor-isletmesinde-incelemelerde-bulundu_d101345.html Sun, 20-10-2017 00:21 EEST <![CDATA[ Borsa �stanbul son bir ay�n en y�ksek seviyesinde! ]]> Borsa �stanbulda BIST 100 endeksi18 Eyl�lden bu yana en y�ksek seviyesine ��kt� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> EKONOM� http://www.kudusde.org/borsa-istanbul-son-bir-ayin-en-yuksek-seviyesinde_d101344.html Sun, 20-10-2017 00:20 EEST <![CDATA[ Tek s�nav tek model ]]> �niversite s�navart�k ayng�n iki oturumla yap�lacak80 soruluk ilk oturumun ard�ndan 2 saat ara verilecek Ard�ndan 160 soruluk alan s�navyap�lacak Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/tek-sinav-tek-model_d101343.html Sun, 20-10-2017 00:18 EEST <![CDATA[ YKS ne zaman yap�lacak? �SYM Ba�kan� tarih verdi ]]> �SYM Ba�kanProfDr�zerY�ksek��retim KurumlarS�nav�na ili�kin her t�rlhaz�rl��yapt�klar�nbelirterek�zerinde durdu�umuz tarihRamazan Bayramsonras�nda 23-24 Haziran 2018dedi15 dakika kural�n�n kald�r�ld���nkaydeden �zer�Art�k 09.45 kuraluygulanmayacakSadeces�nav ba�lama saati olan 10.00dan sonra ��renciler s�nava al�nmayacak diye konu�tu Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/yks-ne-zaman-yapilacak--osym-baskani-tarih-verdi_d101342.html Sun, 20-10-2017 00:17 EEST <![CDATA[ Merakla beklenen Ehliyet s�nav sonu�lar� bug�n a��klan�r m�? - MEB ile 7 Ekim ehliyet s�nav sonu�lar� sorgula! ]]> S�r�cadaylar7 Ekimde ger�ekle�tirilen s�nav�n ard�ndan Milli E�itim Bakanl���ndan gelecek olan ehliyet s�nav sonu�lara��klamas�nheyecanla bekliyorduAl�nan bilgilere g�re 2017 ehliyet s�nav sonu�lar�n�n bug�n meb.gov.tr adresinden a��klanaca���renildiPeki ehliyet s�nav sonu�larne zaman saat ka�ta a��klanacakMEB ile bu ba�l�k alt�ndan hemen sorgulayabilirsiniz. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/merakla-beklenen-ehliyet-sinav-sonuclari-bugun-aciklanir-mi----meb-ile-7-ekim-ehliyet-sinav-sonuclari-sorgula_d101341.html Sun, 20-10-2017 00:15 EEST <![CDATA[ Y�Kten son dakika Y�ksek��retim Kurumlar� S�nav� a��klamas�! ]]> Y�kten gelen son dakika a��klamas�nda Y�ksek��retim KurumlarS�navhakk�nda �nemli bilgilere yer verildi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/yok-ten-son-dakika-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-aciklamasi_d101340.html Sun, 20-10-2017 00:14 EEST <![CDATA[ Konyada kanseri yendi�ini s�rpriz kutlama ile ��rendi ]]> T�bbi Onkoloji B�l�m�nde tedavi g�ren Serdar �a�larkanseri yendi�ini ailesinin d�zenledi�i pastals�rpriz kutlamada ��rendi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/konya-da-kanseri-yendigini-surpriz-kutlama-ile-ogrendi_d101339.html Sun, 20-10-2017 00:12 EEST <![CDATA[ Flakkay� zombi etkisiyle tan�mlamak do�ru de�il ]]> ProfDrNesrin Dilbazflakka adlsentetik uyu�turucunun insanzombi gibi yap�yor �eklinde lanse edilmesiningen�lerde daha fazla merak uyand�rabilece�i uyar�s�nda bulundu Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/-flakka-yi-zombi-etkisiyle-tanimlamak-dogru-degil-_d101338.html Sun, 20-10-2017 00:11 EEST <![CDATA[ ABDde Hepatit A alarm� ]]> ABDnin California eyaletinde Hepatit A salg�n�nda �lenlerin say�s�n�n 19a ��kt��bildirildi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/abd-de--hepatit-a--alarmi_d101337.html Sun, 20-10-2017 00:04 EEST <![CDATA[ Haftada 7.5 saatten fazla spor yapmak kalp krizi riskini art�r�yor ]]> ABD�de yap�lan bir ara�t�rma haftada 7.5 saatten fazla spor yapman�n kalp krizi riskini ikiye katlad���nortaya ��kard� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/haftada-7-5-saatten-fazla-spor-yapmak-kalp-krizi-riskini-artiriyor_d101336.html Sun, 20-10-2017 00:02 EEST <![CDATA[ ��lyak hastal���nda rapor s�resi 2 y�la ��kar�l�yor ]]> SGK Ba�kanl��Genel Sa�l�k SigortasGenel M�d�r Vekili �zderyol��lyak hastal���nda raporlar�n ge�erlilik s�resini1 y�ldan 2 y�la ��karacaklar�nbildirdi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/colyak-hastaliginda-rapor-suresi-2-yila-cikariliyor_d101335.html Sun, 20-10-2017 00:00 EEST <![CDATA[ 12 d���kten sonra lenfosit a��s�yla gelen bebek sevinci ]]> Diyarbak�rda12 kez d���k yapan bir kad�nab�lgede ilk kez uygulanan lenfosit a��syap�ld� Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/12-dusukten-sonra-lenfosit-asisiyla-gelen-bebek-sevinci_d101334.html Sun, 19-10-2017 23:56 EEST <![CDATA[ Grip a��s� kalp krizi riskini azalt�yor! ]]> Kalp hastalar�na kalp krizinden korunmada grip a��s�n�neren �ocuk Kardiyolojisi UzmanProfDrTaner Yavuzgrip a��sile ilgili �nemli bilgiler verdi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/grip-asisi-kalp-krizi-riskini-azaltiyor_d101333.html Sun, 19-10-2017 23:53 EEST <![CDATA[ Robot sava�lar� ger�ek oluyor ]]> 4 metre y�ksekli�e sahip olan iki robotun kozlar�npayla�aca�robot sava�larba�l�yor. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> B�L�M-TEKNOLOJ� http://www.kudusde.org/robot-savaslari-gercek-oluyor_d101332.html Sun, 19-10-2017 23:51 EEST <![CDATA[ Facebooka ekran payla�ma �zelli�i geldi! ]]> Facebookkullan�c�lar�n yay�nlardaha kolay ger�ekle�tirmeleri i�in canlyay�nlara ekran payla�ma �zelli�i getirdi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> B�L�M-TEKNOLOJ� http://www.kudusde.org/facebook-a--ekran-paylasma--ozelligi-geldi_d101331.html Sun, 19-10-2017 23:41 EEST <![CDATA[ Kar��n�zda katlanabilir �ift ekranl� ak�ll� telefon ]]> ZTE Axon M sahip oldu�u iki ekranile dilerseniz tek ve b�y�k ekranlbir tabletedilerseniz de iki ekranlbir �oklu g�rev cihaz�na d�n��ebiliyor. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> B�L�M-TEKNOLOJ� http://www.kudusde.org/karsinizda-katlanabilir-cift-ekranli-akilli-telefon_d101330.html Sun, 19-10-2017 23:43 EEST <![CDATA[ Ehliyet S�nav Sonu�lar� Belli Oldu Mu ? ]]> Ehliyet s�nav sonusayfaseri�ime a��ldm�Ehliyet s�nav sonu�larbelli oldu muEhliyet s�navsonu�larnas�l kontrol edilecek?Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/ehliyet-sinav-sonuclari-belli-oldu-mu---_d101329.html Sun, 19-10-2017 23:41 EEST <![CDATA[ �niversite s�navlar�nda 15 dakika kural� kald�r�ld� ]]> �niversite s�nav�na girecek 1 milyonu a�k�n aday�n merak etti�i sorularyan�tlayan �SYM Ba�kanProfDrMahmut �zerge�en y�l �ok say�da ��rencinin ma�dur olmas�na yol a�an 15 dakika kural�n�n bu y�ldan itibaren kalkt���na��klad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/universite-sinavlarinda-15-dakika-kurali-kaldirildi_d101328.html Sun, 19-10-2017 23:40 EEST <![CDATA[ Merkelden T�rkiyeye �ark� ]]> Almanya Ba�bakanAngela MerkelT�rkiyenin Avrupa Birli�ine ba�ta m�lteciler konusu olmak �zere ola�an�stdestek verdi�ini s�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/merkel-den-turkiye-ye-carki_d101327.html Sun, 19-10-2017 23:39 EEST <![CDATA[ �niversiteye giri�te yeni s�nav sistemi belli oldu! ]]> �niversiteye giri�te yeni s�nav sistemi art�k belli olduY�K taraf�ndan yap�lan yaz�la��klamada Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanYekta Sara��nyeni �niversiteye girisistemine ili�kin d�zenlemeleri bug�n 11:00de d�zenledi�i bas�n toplant�sile a��klad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> E��T�M http://www.kudusde.org/universiteye-giriste-yeni-sinav-sistemi-belli-oldu-_d101326.html Sun, 19-10-2017 23:38 EEST <![CDATA[ Avrupa Adalet Divan� t�r davas�nda T�rkiyeyi hakl� buldu ]]> Avrupa Adalet Divan Macaristan�da T�rk t�rlar�ndan ge�i�creti al�nmas�n�n anla�malara ayk�roldu�una karar verdi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/avrupa-adalet-divani--tir-davasinda--turkiye-yi-hakli-buldu_d101325.html Sun, 19-10-2017 23:35 EEST <![CDATA[ Arakanl� M�sl�manlar�n dram� bitmiyor ]]> Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin sald�r�lary�z�nden canlar�nkurtarabilmek i�in ka�mak zorunda kalan ArakanlM�sl�manlardan Banglade�-Myanmar s�n�r�ndaki tarafs�z b�lgede s�k���p kalan yakla��k 7 bin ki�i Banglade�teki kamplara yerle�tirildi Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/arakanli-muslumanlarin-drami-bitmiyor_d101324.html Sun, 19-10-2017 23:31 EEST <![CDATA[ BTK demir yolunun a��l���ndaki ilk sefere liderler de kat�lacak ]]> Bak�-Tiflis-Kars demir yolu hatt�n�n ilk resmi seferi 30 Ekimde Cumhurba�kanRecep Tayyip Erdo�anAzerbaycan Cumhurba�kan�lham Aliyev ve G�rcistan Ba�bakanGiorgi Kvirika�vilinin kat�l�m�yla yap�lacak.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/btk-demir-yolunun-acilisindaki-ilk-sefere-liderler-de-katilacak_d101321.html Sun, 19-10-2017 23:27 EEST <![CDATA[ Putinden ABDye n�kleer anla�ma mesaj�! ]]> Rusya Devlet Ba�kanVladimir PutinABD�nin Orta Menzilli N�kleer Kuvvetler Antla�mas�ndan (INF�ekilmesi durumunda Moskova�n�n simetrik olarak cevap verece�ini s�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/putin-den-abd-ye-nukleer-anlasma-mesaji_d101320.html Sun, 19-10-2017 23:22 EEST <![CDATA[ Romadaki Diplomasi Festivalinde T�rkiye konu�uldu ]]> �Uluslararastoplum Halep�e katliam�nda Saddam H�seyineHamadaki katliamdan �t�rBe�ar Esade zaman�nda gerekli tepkileri g�stermiolsayd bug�nlere gelinmemiolabilirdidiyen T�rkiyenin Roma B�y�kel�isi Esenlibug�n de uluslararasmedyan�n ter�r �rg�tPKK-PYDye romantizmle yakla�t���na dikkat �ekti. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/roma-daki-diplomasi-festivali-nde-turkiye-konusuldu_d101318.html Sun, 19-10-2017 23:13 EEST <![CDATA[ Durum Endi�e Verici ]]> AB Konseyi Ba�kanTusk�spanyadaki durumun endi�e verici oldu�unu saklamaya gerek yokdediAB Komisyonu Ba�kanJuncker ise�ye �lkeler aras�nda AB Komisyonuna m�zakere yetkisi verilmesi konusunda bir fikir birli�i bulunmad���ns�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> D�NYA http://www.kudusde.org/durum-endise-verici_d101317.html Sun, 19-10-2017 23:10 EEST <![CDATA[ Filistinden �srailin ]]> Filistin y�netimi�srailin Bat�eriada yer alan Ramallah kenti yak�nlar�ndaki Beyt Iyl Yahudi yerle�im birimindeki 300 konutun sat���nonaylamas�nk�nad�. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/filistin-den-israil-in-_d101316.html Sun, 19-10-2017 23:08 EEST <![CDATA[ �srail, Bat� �eriada 3 Medya �irketi ile Bas�m Evini Kapatt� ]]> �srail ordusununBat�eriada 3 medya �irketi ile bir bas�m evini kapatt��bildirildi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/israil-bati-seria-da-3-medya-sirketi-ile-basim-evini-kapatti_d101315.html Sun, 19-10-2017 23:09 EEST <![CDATA[ Ehliyet alacaklar dikkat! O s�nav kald�r�ld�... ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> EKONOM� http://www.kudusde.org/ehliyet-alacaklar-dikkat-o-sinav-kaldirildi---_d101314.html Sun, 19-10-2017 23:04 EEST <![CDATA[ T�rkiye ile �ran aras�nda iki anla�ma imzaland� ]]> T�rkiye ile �ran aras�nda bilim ve teknoloji ile �evre alanlar�nkapsayan mutabakat zaptimzaland�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> EKONOM� http://www.kudusde.org/turkiye-ile-iran-arasinda-iki-anlasma-imzalandi_d101313.html Sun, 19-10-2017 23:02 EEST <![CDATA[ Kredi kart� borcu �denemiyor ]]> T�rkiyede ilk sekiz ayl�k dilimde kredi ve kredi kartborcunu �deyemeyen 912 bin ki�i hakk�nda yasal takip ba�lat�ld�2017 y�l�n�n geride b�rakt���m�z ilk 8 ay�nda kredi ya da kredi kartborcunu �deyemeyen ki�i say�sise 3 milyon 102 bin 106�ya ula�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> EKONOM� http://www.kudusde.org/kredi-karti-borcu-odenemiyor_d101312.html Sun, 19-10-2017 23:01 EEST <![CDATA[ �srail G��leri 18 Filistinliyi G�zalt�na Ald� ]]> �srail askerlerinin Bat�erian�n �e�itli b�lgelerinde 18 Filistinliyi g�zalt�na ald��bildirildi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/israil-gucleri-18-filistinliyi-gozaltina-aldi_d101311.html Sun, 19-10-2017 22:58 EEST <![CDATA[ �srailin Filistin Topraklar�ndaki Yerle�im Birimi T�rman��� ]]> Filistin ile aras�ndaki bar�s�recini akamete u�ratan Yahudi yerle�im birimleri in�as�nciddi bir art��la s�rd�regelen �srail h�k�metinin2017nin ba��ndan bu yana sadece Bat�eriada 6 bin 500 konutun plan�nonaylad��belirtiliyor. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/israil-in-filistin-topraklarindaki-yerlesim-birimi-tirmanisi_d101310.html Sun, 19-10-2017 22:56 EEST <![CDATA[ Kerk�ke Askeri Operasyon ]]> K�rdistan Yurtseverler Birli�i (KYBBa�kanl�k Konseyi �yesi ve Irak meclisindeki Kerk�k Milletvekili Ala Talabani�ran Devrim Muhaf�zlarKud�s G�cKomutanKas�m S�leymaninin b�lgede ya�anan son geli�melerde �nemli rololdu�unu ifade etti. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/kerkuk-e-askeri-operasyon_d101309.html Sun, 19-10-2017 22:53 EEST <![CDATA[ �srail Hapishanelerindeki Filistinli Gazeteci Say�s� 24e ��kt� ]]> �srail askerlerinin i�gal alt�ndaki Bat�erian�n g�neyindeki El Halil kentinde iki gazeteciyi g�zalt�na almas�yla�srail hapishanelerindeki Filistinli gazeteci say�s24e ��kt�. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/israil-hapishanelerindeki-filistinli-gazeteci-sayisi-24-e-cikti_d101308.html Sun, 19-10-2017 22:51 EEST <![CDATA[ Konyada Filistin Meselesi Uluslararas� Kongrede Tart���lacak ]]> Necmettin Erbakan �niversitesi (NE�ve Kud�s A��k �niversitesinin i�birli�i ve pek �ok kurumun deste�iyle 20-22 Ekim tarihleri aras�nda ger�ekle�tirilecek �Filistin Meselesi ve T�rkiyekonulu uluslararaskongreye 16 �lkeden 160 akademisyen kat�lacak. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/konya-da-filistin-meselesi-uluslararasi-kongrede-tartisilacak_d101307.html Sun, 19-10-2017 22:46 EEST <![CDATA[ Hamastan Trump�n �zel Temsilcisine Tepki ]]> Filistin �slami DireniHareketi HamasABD Ba�kanDonald Trump�n UluslararasM�zakereler �zel Temsilcisi Jason Greenblatt�n uzla�anla�mas�n�n ard�ndan Filistin Uzla�H�k�metinin �iddete son vermesi ve �sraili tan�masgerekti�i y�n�ndeki a��klamalar�na tepki g�sterdi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/hamas-tan-trump-in-ozel-temsilcisi-ne-tepki_d101306.html Sun, 19-10-2017 22:41 EEST <![CDATA[ Filistinin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Konu ��gal Rejimi Olunca BM Fel� Oluyor ]]> Filistin�in Birle�miMilletler (BMDaimi Temsilcisi Riyad MansurBM�nin Filistin meselesinin ��z�m�ne destek vermesini isteyerek�srail s�z konusu oldu�u zaman BM�nin felge�irdi�ini s�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/filistin-in-bm-daimi-temsilcisi-mansur---konu-isgal-rejimi-olunca-bm-felc-oluyor-_d101305.html Sun, 19-10-2017 22:36 EEST <![CDATA[ �srailde Askerlik Kar��t� G�steri: 40 G�zalt� ]]> Kud�ste y�zlerce ki�inin kat�l�m�yla d�zenlenen zorunlu askerlik kar��tg�sterilere m�dahale eden �srail polisi 40 Yahudiyi g�zalt�na ald�. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/israil-de-askerlik-karsiti-gosteri--40-gozalti_d101304.html Sun, 19-10-2017 22:27 EEST <![CDATA[ Hamastan �srail ve ABDye Tepki ]]> Hamas�n Gazze Sorumlusu Yahya es-SinvarABD ile �srailin Filistin uzla��s�na y�nelik tehlike te�kil etti�ini s�yledi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/hamas-tan-israil-ve-abd-ye-tepki_d101303.html Sun, 19-07-2015 20:49 EEST <![CDATA[ Kud�s Ortak Davam�zd�r ]]> �neg�l Belediyesi�nin d�zenledi�i Ramazan etkinlikleri kapsam�nda �nceki ak�am Heykel �n�nde �neg�l�de yeni kurulan Kanuni Derne�inin katk�lar�yla Gazeteci Yazar Mustafa �zcan �Kud�s ve Ortado�ukonulu bir konferans verdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> MEDYA http://www.kudusde.org/kudus-ortak-davamizdir_d101301.html Sun, 19-07-2015 20:42 EEST <![CDATA[ Kud�s M�sl�manlar�n vazge�ilmezidir ]]> Diyarbak�rda bulunan �slami STKlarD�nya Kud�s G�nm�nasebeti ile ilgili de�erlendirmelerde bulunarakKud�s�n M�sl�manlar i�in kutsal ve vazge�ilmez oldu�unu belirtiler.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/kudus-muslumanlarin-vazgecilmezidir_d101300.html Sun, 19-07-2015 20:33 EEST <![CDATA[ Kamalak: Kud�s, zulme kar�� bir direni�tir! ]]> T�rkiye Caferileri lideri Selahattin �zg�nd�z�n ev sahipli�i yapt��programa Saadet Partisi Genel Ba�kanMustafa Kamalakeski CHP �stanbul Milletvekili Ali �zg�nd�z ve vatanda�lar kat�ld�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> S�YASET http://www.kudusde.org/kamalak--kudus-zulme-karsi-bir-direnistir_d101299.html Sun, 01-07-2015 00:51 EEST <![CDATA[ �srail�e Ra�men Kud�s�te �ftar Program� ]]> Memur-Sen �l Temsilcisi ve Sa�l�k-Sen �orum �ube Ba�kanAhmet SaatciMazlumlar ��in �nfak Vaktikampanyas�er�evesinde Mescid-i Aksa�da iftar programger�ekle�tirildi�ini s�yledi. Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> HAYAT-SA�LIK http://www.kudusde.org/israile-ragmen-kuduste-iftar-programi_d101297.html Sun, 01-07-2015 00:33 EEST <![CDATA[ Bir �ocuktan bir Kud�s yapmak ]]> Anneler ve Kud�s Nuri Pakdilin 42kitabolarak yay�nland�Nuri Pakdil Ki biraz kirazd�r biraz silaht�r �ocuklar�n g�zleri diyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> MEDYA http://www.kudusde.org/bir-cocuktan-bir-kudus-yapmak_d101296.html Sun, 01-07-2015 00:29 EEST <![CDATA[ ��gal Rejimi Kud�s�te Yahudi Yerle�imcileri Korumak ��in Yeni Bir Birlik Kuruyor ]]> Siyonist i�gal rejiminin Kud�s Belediye Ba�kanNir Barkat ile i�galci Emniyet M�d�rMo�e Edri�ehirde Yahudi yerle�imcilerin g�venli�ini sa�lamak i�in i�gal belediyesinden m�fetti�lerle emniyet m�d�rl���nden subaylar�n yer alaca�yeni bir birli�in kurulmaskonusunda anla�t�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/isgal-rejimi-kuduste-yahudi-yerlesimcileri-korumak-icin-yeni-bir-birlik-kuruyor_d101295.html Sun, 03-06-2015 14:06 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101292.html Sun, 03-06-2015 14:06 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101291.html Sun, 24-03-2015 12:17 EEST <![CDATA[ Y�KSEL �AVU�O�LU ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/yuksel-cavusoglu_d101290.html Sun, 21-03-2015 02:55 EEST <![CDATA[ B�LAL ERDO�AN T�RGEV ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/bilal-erdogan-turgev_d101289.html Sun, 21-03-2015 02:52 EEST <![CDATA[ PROF. YUSUF Z�YA KAVAK�I ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/prof--yusuf-ziya-kavakci_d101288.html Sun, 21-03-2015 02:41 EEST <![CDATA[ MUSTAFA �ZCAN GAZETEC�-YAZAR ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/mustafa-ozcan-gazeteci-yazar_d101285.html Sun, 21-03-2015 02:19 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101284.html Sun, 21-03-2015 02:18 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101283.html Sun, 21-03-2015 02:18 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101282.html Sun, 21-03-2015 02:17 EEST <![CDATA[ FEHM� �ET�NKAYA ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/fehmi-cetinkaya_d101281.html Sun, 21-03-2015 02:12 EEST <![CDATA[ DR. �ERAFETT�N EK�C� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/dr--serafettin-ekici_d101280.html Sun, 21-03-2015 02:10 EEST <![CDATA[ BAHATT�N CEBEC� ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/bahattin-cebeci_d101277.html Sun, 21-03-2015 02:08 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101275.html Sun, 21-03-2015 02:06 EEST <![CDATA[ ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/_d101272.html Sun, 21-03-2015 02:03 EEST <![CDATA[ RAMAZAN YILDIZ HOCA ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/ramazan-yildiz-hoca_d101269.html Sun, 21-03-2015 02:02 EEST <![CDATA[ H�SEY�N K�KSAL (OSMANLI HANEDAN �YES�) ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/huseyin-koksal-osmanli-hanedan-uyesi_d101268.html Sun, 14-03-2015 15:13 EEST <![CDATA[ Hakk� �i�ek ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> KURUMSAL http://www.kudusde.org/hakki-cicek_d101263.html Sun, 14-03-2015 14:56 EEST <![CDATA[ Kudus gazze ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> G�NDEM http://www.kudusde.org/kudus-gazze_d101261.html Sun, 11-03-2015 17:24 EEST <![CDATA[ B�LAL ERDO�AN ]]> Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> �EREF �YELER� http://www.kudusde.org/bilal-erdogan_d101259.html Sun, 11-03-2015 14:35 EEST <![CDATA[ M�s�r, �kinci Bir Karara Kadar Rafah Kap�s�n� Yeniden Kapatt� ]]> Gazzedeki S�n�r Kap�larGenel M�d�rMahir Ebu Subhad�n ve bug�n a��lan Rafah S�n�r Kap�s�nda 900 ki�inin ��k�yapabildi�ini ifade ederekM�s�r y�netiminin ikinci bir karara kadar kap�yyeniden kapatt���nbildirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/misir-ikinci-bir-karara-kadar-rafah-kapisi-ni-yeniden-kapatti_d101258.html Sun, 11-03-2015 14:24 EEST <![CDATA[ ISESCO: �srailin Filistinlilere Kar�� Uygulamalar� Ter�rd�r ]]> �slami E�itimBilim ve K�lt�r Organizasyonu (ISESCOGenel M�d�rAbd�laziz Bin Osman Et-TuveycriDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/isesco---israil-in-filistinlilere-karsi-uygulamalari-terordur-_d101256.html Sun, 11-03-2015 14:21 EEST <![CDATA[ Siyonist rejim 7 Filistinli ailenin evini y�kt� ]]> ��gal rejimi ordusuBat�erian�n do�usunda yer alan �rd�n VadisindeFilistinli yedi ailenin evini ruhsats�z olduklarbahanesi ile y�kt�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/siyonist-rejim-7-filistinli-ailenin-evini-yikti_d101255.html Sun, 11-03-2015 13:03 EEST <![CDATA[ Filistinin Zeytini Filmi, �ehit Bakan Ziyad Ebu Ayn�n Hayat�n� Anlat�yor ]]> ��galcilerin silahlar�ehit bakan Ziyad Ebu Ayna d�nd�r�l�p Filistinli bakan so�ukkanl�l�kla �ld�r�ld�kten sonra katilinin beraat etmesi kar��s�nda kelimeler ya�anan haks�zl��ve uygulanan �ifte standardtarif etmekten aciz kal�yor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/-filistin-in-zeytini--filmi-sehit-bakan-ziyad-ebu-ayn-in-hayatini-anlatiyor_d101254.html Sun, 11-03-2015 12:59 EEST <![CDATA[ Y�lmaz: Dava Filistinlilerin ma�duriyetine emsal olacak ]]> Mavi Marmara �zg�rl�k ve Dayan��ma Derne�i Ba�kanY�lmazMavi Marmaraya sald�rdavas�n�n 11-12 Martta ger�ekle�tirilecek duru�mas�na ili�kinBu davat�m Filistinlilerin ma�duriyetine emsal te�kil edecek dedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/yilmaz--dava-filistinlilerin-magduriyetine-emsal-olacak_d101253.html Sun, 11-03-2015 12:58 EEST <![CDATA[ Suudi Arabistan ve �srail �ran�� b�lgeden izole etmek i�in bo� durmayacakt�r ]]> BM d�bask�lara kar�savunmas�zd�rzira ABD sermayesine �iddetle ba��ml�d�rBu soruna �ran�a kar�uygulanan yapt�r�mlarda �ahit olduk ve �ran �e�itli yasad��ve hukuksuz yapt�r�mlarla kar�kar��ya kald�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/suudi-arabistan-ve-israil-irani-bolgeden-izole-etmek-icin-bos-durmayacaktir_d101252.html Sun, 11-03-2015 12:47 EEST <![CDATA[ El-Hayat: �slami Cihad�n Giri�imleriyle M�s�r-Hamas �li�kileri ]]> Londra�da yay�n yapan El-Hayat gazetesinde yer alan ve Filistinli g�venilir kaynaklara dayand�r�lan haberde�slami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ramazan Abdullah �allah��nyard�mc�sZiyad Nehale�yle birlikte yapt��ziyaretin Kahire ve Hamas Hareketi aras�ndaki ili�kilerde �nemli geli�melerin ya�anmas�na yol a�t��ifade edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/el-hayat--islami-cihad-in-girisimleriyle-misir-hamas-iliskileri_d101251.html Sun, 11-03-2015 12:45 EEST <![CDATA[ Kassam Tugaylar� S�zc�s� Ebu Ubeyde: ]]> Kassam TugaylarS�zc�sEbu Ubeyde bug�n yapt��a��klamada �Esirlerin �zg�rle�tirilmesi m�cadelesine olan inanc�m�z sonsuzdurHangi ko�ulda olursa olsun bu m�cadeleden vazge�meyece�izdedi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/kassam-tugaylari-sozcusu-ebu-ubeyde-_d101250.html Sun, 11-03-2015 12:43 EEST <![CDATA[ �srail G�venlik �irketlerinin K�rfez �lkelerine N�fuz Etti�i Ortaya ��kt� (�zel Haber) ]]> �srailli analistlerin beyanlarve yay�mlanan raporlar�srailli �irketlerin Arap co�rafyas�nyavayavai�gal etti�ini g�steriyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/israil-guvenlik-sirketlerinin-korfez-ulkelerine-nufuz-ettigi-ortaya-cikti-ozel-haber_d101249.html Sun, 11-03-2015 12:41 EEST <![CDATA[ Filistin halk� El Halil�de ya�am m�cadelesi veriyor ]]> El HalilBat�eria�daki �srail i�gal b�lgesinde bir �ehirEl Halil resmi olarak Filistin�e ba�lolmas�na ra�menFilistinliler �srail i�gali alt�nda ya�amlar�ns�rd�rmeye �al���yorKentin pek �ok noktas�nda �srail askeri taraf�ndan kontrol noktalarkurulmu�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/filistin-halki-el-halilde-yasam-mucadelesi-veriyor_d101248.html Sun, 11-03-2015 12:38 EEST <![CDATA[ Filistinlilerin haz�rlad��� bu �izgi film �ok konu�ulacak! (Video) ]]> Filistinlilerin �srailin Gazzeden duydu�u f�ze korkusunu hicvetti�i animasyon Arap soka��nda h�zla yay�l�yor��te o video:Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/filistinlilerin-hazirladigi-bu-cizgi-film-cok-konusulacak-video_d101247.html Sun, 11-03-2015 12:35 EEST <![CDATA[ Enkaza d�nen Gazze havadan b�yle g�r�nt�lendi ]]> Ge�ti�imiz y�l yaz aylar�nda �srail taraf�ndan a��r �ekilde bombalanan Gazzenin son hali �srailin Filistinde i�ledi�i savasu�unun ne boyutta oldu�unu g�zler �n�ne seriyorHavadan �ekilen g�r�nt�ler Gazzedeki y�k�m�n boyutlar�na��k�a g�steriyor.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/enkaza-donen-gazze-havadan-boyle-goruntulendi-_d101246.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Cep�le internet �zerinden ucuz konu� ]]> Kablosuz yeni telefon modelleri ile desteklenen yeni bir teknoloji sayesinde internet �zerinden daha ucuza konu�mak m�mk�nDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/ceple-internet-uzerinden-ucuz-konus-_d2872.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Lpgli ara� bulunduran oto galerileri �ehir d���na... ]]> ��i�leri BakanAbd�lkadir Aksukapalmekanlarda LPGli arabulunduran oto galerilerinin ruhsatlar�n�n iptal edilmesi ve �ehir d���na ta��nmasy�n�nde talimat verildi�ini bildirdi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/lpg-li-arac-bulunduran-oto-galerileri-sehir-disina---_d2871.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ MHPnin avukat�: A�ca ge� b�rak�ld� ]]> Milliyet�i Hareket Partisi�lk�ckurulu�lar davas Kahramanmara MalatyaPazarc�k olaylardavalaryan�nda y�zlerce siyasi davada avukatl�k yapan H�lagBalc�lard�n tahliye edilen Mehmet Ali A�can�n T�rkiyeye getirilmesinin ard�ndan tahliye edildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/mhp-nin-avukati--agca-gec-birakildi_d2870.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Ku� gribi ��pheli bir �l�m daha oldu ]]> Diyarbak�rda kugribi ��phesiyle hastaneye kald�r�lan bir �ocuk �ld�4 ya��ndaki k�z �ocu�unun kimli�i a��kladancak �l�m nedeninin kesinle�medi�i belirtildi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/kus-gribi-supheli-bir-olum-daha-oldu_d2866.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Ba�bakan Erdo�an Rizede... ]]> Bilal Yak�nbabildiriyor - Ba�bakan Recep Tayyip Erdo�ancuma namaz�n Orta Camiinde k�ld�Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/basbakan-erdogan-rize-de---_d2865.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ TMSF, Cine5�in �ifresini a��yor ! ]]> TMSF b�nyesindeki Cine5 televizyonu art�k �ifresiz yay�n yapacak !Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/tmsf-cine5in-sifresini-aciyor-_d2864.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Rezilli�in diz boyu... ]]> H�lya Av�ar�dan �ok s�zlerGerekirse Kaya ile aynyata�a da girerim..Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/rezilligin-diz-boyu---_d2863.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ �calana 20 g�n h�cre hapsi ]]> Abdullah �calana 20 g�n h�cre hapsi verildiH�cre hapsi cezasdolayisiylebayramda ziyaret i�in gelenler �calan ile g�r��emedi�calana cezan�n ni�in verildi�i a��klanmad�.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/ocalan-a-20-gun-hucre-hapsi_d2862.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ o yarat�k �lse bize ne kalsa bize ne ]]> T�rk ayd�nikiy�zl�d�rT�rk bas�npek ayd�n de�ildir amadaha da �yledirdiyen Engin Ard� yine o keyif veren �slubu ile �n�ne gelene verdi veri�tirdiDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/-o-yaratik-olse-bize-ne-kalsa-bize-ne-_d2860.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ A�ca, Tuzladan GATAya g�nderildi ]]> Cezaevinden bu sabah erken saatlerde tahliye olan Mehmet Ali A�caG�lhane Askeri T�p Akademisi (GATAHaydarpa�a E�itim Hastanesine geldi.Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/agca-tuzla-dan-gata-ya-gonderildi_d2859.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ T�rkiye, ku� gribinde zaman�nda �nlem ald� ]]> D�nya Sa�l�k �rg�t(WHOAvrupa B�lge Direkt�rMarc Danzonkugribi vakalar�yla ilgili T�rkiyede zaman�nda al�nm�uygulamalar�nzaman�nda yerine getirildi�ini belirterekBen bunu ifade etmiolmasam T�rkiyeye gelmezdim dediDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/turkiye-kus-gribi-nde-zamaninda-onlem-aldi-_d2857.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Nihat S�rprizi... ]]> FenerlilerS�rprize haz�r olun �zayd�nlve UsluNihat Kahveci i�in �spanyaya gitti Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/nihat-surprizi---_d2856.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ Kariyer ��retmenlik Y�netmeli�inde Yap�lan De�i�iklikler ]]> 13/5/2005 tarihli Resmi Gazetede yay�mlanan ��retmenlik Kariyer Basamaklar�nda Y�kselme Y�netmeli�i bug�n de�i�tirilmi�tirY�netmelikte toplam 6 de�i�iklik yap�lm��t�rDevam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/kariyer-ogretmenlik-yonetmeliginde-yapilan-degisiklikler-_d2855.html Sun, 01-01-1970 02:00 EEST <![CDATA[ En g�ld�ren bayram mesajlar� ]]> �zel g�nlerde oldu�u gibibu Kurban Bayram�nda da cep telefonlar�na kimi zaman g�ld�renkimi zaman d���nd�ren mesajlar geldi�nl�lerin ceplerine gelen rekli mesajlar:Devam� okumak i�in t�klay�n�z...]]> http://www.kudusde.org/en-gulduren-bayram-mesajlari_d2853.html